Category

Fotografija

Fotografija je način zabilježavanja događaja, stvari kao i likovnih elemanata kao i svijeta oko nas uz pomoć leće i svjetlosti.